Tag Archives: kích hoạt tiềm thức

“Kích hoạt tiềm thức” bằng app S MIND C

Kích hoạt tiềm thức

. 90% còn lại nằm trong tiềm thức. Ý thức giống như phần nổi của tảng băng chìm. Còn tiềm thức là phần chìm ở dưới điều khiển mọi hướng đi của tảng băng. Tương tự tiềm thức cũng sẽ điều khiển mọi hành động, tình cảm của con người trong cuộc sống. Hiện nay, có một cách tiềm thức làm việc theo ý muốn. “Kích hoạt tiềm thức” bằng app S MIND C. Đó là một công cụ giúp con người thay đổi tiềm thức theo ý mình muốn. Để từ đấy thay đổi hành động trở nên tích cực, hướng tới tương lai, nhanh trưởng thành hơn.