Công ty phần mềm ALAN C

Hello! Every day, we focus on a small desk to code. Our dream is to create an application that helps billions of people worldwide learn efficiently. We live in Hanoi, are all young, and full of energy.

Xin chào! Mỗi ngày chúng tôi tập trung ở 1 chiếc công ten nơ để code, ước mơ của chúng tôi là tạo ra ứng dụng giúp hàng tỷ người trên thế giới học tập hiệu suất cao. Chúng tôi sống ở Hà Nội, đều còn trẻ và đầy năng lượng.